Welkom op de website van Hultink auto’s

Hultink auto’s is een autobedrijf dat gespecialiseerd is in de in en verkoop van personen en lichte bedrijfsauto’s. We zijn actief sinds 1993. Door de jaren heen zijn wij gezond gegroeid naar een voorraad van gemiddeld 50 betrouwbare en scherp geprijsde occasions. Ons internet occasion aanbod is op basis van een "zo meeneemprijs".
Dit houd in: Algehele controlebeurt, minimaal 6 maanden APK ,Nationale Auto Pas, en Tenaamstellen van uw aangekochte Voertuig.

Wij rekenen Geen afleveringskosten!!

Natuurlijk bestaat altijd de mogelijkheid om Uw aankoop uit te breiden met 1 van onze garantie, service-pakketten

Wij zijn RDW en N.A.P erkend.

We zijn geopend van maandag tot zaterdag. We raden u aan altijd eerst even te bellen voor u vertrekt, dan bent u er zeker van dat wij aanwezig zijn en dat de auto waar de interese naar uit gaat voor u klaar staat. Een proefrit maken is mogelijk.

Uw afspraak voor een bezichtiging is eventueel ook 's avonds mogelijk.

Kom gerust eens bij ons langs of kijk alvast even bij onze occasions.

Onder het genot van een kopje koffie bespreken wij graag met u alle mogelijkheden.
Peter Hultink heet u van harte welkom in Nieuwleusen.

Hultink Auto’s                                                                                                                       

Het adres voor betrouwbare en voordelig geprijsde occasions


Laatst binnengekomen

Onze openingstijden

Maandag tot en met vrijdag:

Van 09:00 tot 18:00

Zaterdag: Van 09.00 tot 15.00

Wij raden u aan altijd even een belletje te doen voor u onze kant opkomt!

Privacy Policy

Disclaimer / Privacy Policy

Hultink Auto's besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.
Hultink Auto's is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie via het internet.
Tevens aanvaardt Hultink Auto's geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Hultink Auto's via deze website. Hultink Auto's aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Hultink Auto's garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Privacy Policy Hultink Auto's

Hultink Auto's hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Hultink Auto's houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
Als Hultink Auto's zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Hultink Auto's
Westeinde 162C
7711CR Nieuwleusen
+31(0)529457979

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Hultink Auto's
verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Het aangaan van overeenkomsten
– Het versturen van nieuwsbrieven
– Het aanbieden van een service en/of onderhoudsafspraak
– Het meedoen met prijsvragen of winacties
– Het verstrekken van een inruilwaarde voor een auto
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– NAW-gegevens, telefoon, e-mail
– Autodata zoals merk, type, kenteken, gereden kilometers
– Betaalinformatie tbv overeenkomsten, zoals IBAN-nr en SEPA-kenmerk

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het versturen van nieuwsbrieven. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Hultink Auto's bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;
– Back-up van belangrijke informatie
– Automatische updates van systeemsoftware en antivirusprogramma.
– Systemen zijn vergrendeld met username en wachtwoord
– Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot (bijzondere) gegevens
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Omhoog scrollen